Mitä?

Potentiaali-hankkeessa kehitetään sukupuoli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja kytketään ne osaksi uraohjausta. Hankkeen kohderyhmänä on sekä yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja ohjaajat että ohjauspalveluita tarjoavien tahojen henkilökunta (kuten Ohjaamot, TE-toimistot). Hankkeessa edistetään myös opiskelijoiden ja asiakkaiden osaamisidentiteetin kehittymistä ja kykyä nähdä vaihtoehtoisia urapolkuja.  

Miksi?

Hankkeen taustalla on kysymys segregaatiosta eli koulutus- ja ammatinvalintojen vahva sukupuolittuminen nais- ja miesenemmistöisille aloille. Vahvinta segregaatio on toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Suomessa segregaatio on pysynyt lähes samana 1970-luvulta saakka ja työmarkkinat ovat EU-maiden vertailussa viidenneksi voimakkaimmin sukupuolittuneet. (Tilastokeskus, Purkutalkoot-hankkeen Policy Brief, VNK 18/2018.)

Eriytyminen miesten ja naisten aloihin näkyy muun muassa mies- ja naisenemmistöisten alojen palkkaeroina sekä miesten ja naisten erilaisina urapolkuina. Henkilökohtaisella tasolla yksilö ei pääse hyödyntämään koko potentiaaliaan, jos hän ei koe voivansa hakeutua jollekin alalle esim. sukupuolensa takia. Kansantaloudellisesti segregaatio voi ilmetä esimerkiksi kohtaanto-ongelmana, jossa työpaikat ja työntekijät sijoittuvat alueellisesti eri paikkoihin. Monilla aloilla hyödyttäisiin myös monipuolisemmasta työntekijöiden kirjosta, mikä voisi tuottaa alalle uudenlaisia näkökulmia ja työskentelytapoja.

Hankkeessa segregaatiota ei käsitellä ainoastaan sukupuoleen liittyvänä ilmiönä vaan kysymys on laajemmin siitä miten ohjauksessa ja opetuksessa otetaan huomioon yksilöiden väliset erot. Millaisten oletusten tai arvojen pohjalta ohjaustyötä tehdään ja millaisten oletusten tai stereotypioiden varassa ohjattavat valintojaan tekevät. Hankkeen lähestymistapa segregaatioon on intersektionaalinen ja sukupuolen moninaisuuden huomioiva. Intersektionaalisuuden käsitteellä kuvataan sitä, miten ihmisen asemaan yhteiskunnassa vaikuttaa sukupuolen lisäksi muutkin ominaisuudet, kuten yhteiskuntaluokka, ikä, alkuperä ja seksuaalinen suuntautuminen. Sukupuolen moninaisuuden huomioimisella viitataan puolestaan siihen, että sukupuoli ei ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaiset.  

Miten?

Avainasemassa segregaation purkamisessa ovat ohjaajat ja opettajat, joiden kanssa opiskelija tai asiakas pohtii opintojaan ja uraansa eri koulutusasteilla sekä erilaisissa ohjauspalveluissa. Potentiaali-hankkeessa kartoitetaan millä tavoin ohjauksessa käsitellään tasa-arvoon, sukupuoleen ja segregaatioon liittyviä kysymyksiä tai otetaan ne huomioon – ja miten edellä mainittuja teemoja tulisi ohjauksessa ja opetuksessa käsitellä. Tavoitteena on kehittää työskentelymenetelmiä ja välineitä, joiden avulla segregaatiota ylläpitäviä ajatusmalleja ja toimintatapoja on mahdollista purkaa sekä ohjaustyötä tekevien että ohjattavien parissa. Kehitystyötä tehdään yhdessä eri yhteistyökumppaneiden ja oppilaitosten kanssa. 

Potentiaalia luomassa:

Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke (S21690) toteutetaan 1.4.2019–30.6.2022 välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on 871 425 euroa. Hanketta osarahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahaston ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 (toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja erityistavoite 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen)