Materiaalia segregaatiosta ja tasa-arvosta opettajille ja ohjaajille  

Tervetuloa tutustumaan Potentiaali-hankkeessa kehitettyihin opettajien ja ohjaajien työvälineisiin ja harjoituksiin. Täältä löydät oppitunti- ja koulutusmateriaalia työelämään ja uravalintoihin liittyvien tasa-arvo- ja segregaatiokysymysten käsittelyyn niin oppilaiden kanssa kuin työyhteisön kesken. Materiaaleja voi hyödyntää myös itseopiskeluun. Materiaalit on suunnattu ensisijaisesti yläkoulujen ja toisen asteen opettajille ja opinto-ohjaajille sekä ohjauspalveluissa työskenteleville (kuten Ohjaamot, TE-toimistot, nuorisotoimi).  

Materiaalit perustuvat hankkeessa tehtyyn selvitystyöhön, aiempien hankkeiden tuloksiin sekä kohderyhmien kanssa tehtyyn kehittämistyöhön. 

Sisältö

Toimintamalli – Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen opetus ja ohjaus opiskelijan polulla

Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa -kurssi

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen opetuksessa ja ohjauksessa

Potentiaalipolku

Osallistava työpajamalli toiselle asteelle

Materiaalipaketti koulutusvalintojen käsittelyyn

Tietoa segregaatiosta oppitunnille

Myytit myttyyn! Uskomuksia ja oletuksia koulutus- ja uravalinnoista -videot

Teflon-testi

Ohjeet turvallisemman tilan periaatteiden luomiseen

Sukupuolitietoinen kielenkäyttö

Käsitteet tutuksi

Sanasto

Videosuositukset

ProLearn Podcast: Sukupuolistereotypioiden vaikutukset opinto- ja urapolkuihin

Kalle-koutsi pulassa -materiaalipaketti

Koulutusten tallenteet ja materiaalit:


Toimintamalli – Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen opetus ja ohjaus opiskelijan polulla

Tasa-arvoinen j ayhdenvertainen opetus ja ohjaus opiskelijan polulla
Tulostuskelpoinen tiedosto (pdf)

Potentiaali-hankkeessa on tuotettu opetus- ja ohjaustyötä tekeville toimintamalli siitä, miten he voivat huomioida ja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ammatillisten opintojen opiskelijan polulla. Mallia voi soveltaa hyvin myös peruskouluun ja lukioon.  

Toimintamalli kuvaa opiskelijan polkua alkaen opiskeluihin hakeutumisesta ja päättyen opintojen loppuvaiheeseen ja jatkon suunnitteluun. Polun varrelle on koottu käytännönläheisiä toimenpiteitä, joilla voidaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti oppilaitoksissa. Polun työvälineet on pääasiassa toteutettu Potentiaali-hankkeessa, mutta olemme lisänneet työvälineitä myös muista hankkeista. Voitte halutessanne lisätä myös muita toimenpiteitä, muuttaa toimenpiteiden järjestystä tai käyttää vain osia toimintamallista.  

Toimintamallin tavoitteena on kannustaa oppilaitoksia ottamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö osaksi oppilaitoksen arkipäivää. 

Pääset tutustumaan polun varrelle koottuihin vinkkeihin Thinglink-sivustolla täältä.

Avaa vinkit klikkaamalla polun varrella olevia lamppukuvakkeita.  

Voit myös ladata toimintamallin pdf-versiona täältä. Mallin voi myös tulostaa ja laittaa esimerkiksi esille opettajanhuoneeseen.  

Hankkeessa on tuotettu myös opiskelijoille suunnattu versio toimintamallista. Lataa tulostettava opiskelijan toimintamalli täältä.

Mallia on ollut tuottamassa Mukamas Learning Design 

Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa -kurssi

Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa -kurssi

Oheinen tiedosto pitää sisällään tekstiversion Potentiaali-hankkeessa keväällä 2021 pilotoidusta Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa (5 op) -verkkokurssista. Verkkokurssi toteutettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Moodle-alustalla. Verkkokurssia toteutetaan tällä hetkellä Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa sekä osana Jamkin ammatillista opettajankoulutusta.

Kurssin osaamistavoitteena on, että osallistuja ymmärtää, mitä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat opettajan ja ohjaajan työssä, ja miten niitä voi edistää.

Voit halutessasi hyödyntää oheista materiaalia oman ja/tai työyhteisösi yhdenvertaisuusosaamisen kehittämisen tukena.

Voit lukea lisää kurssista artikkelista Dialogiosaamisella edistetään yhdenvertaista kohtaamista – kokemuksia verkkokurssilta. Siirry artikkeliin tästä.


Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen opetuksessa ja ohjauksessa

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen opetuksessa ja ohjauksessa -kurssimateriaali sisältää käytännönläheisiä vinkkejä ja näkökulmia sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen erilaisissa arjen tilanteissa.

Tutustu materiaaliin täältä: Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen opetuksessa ja ohjauksessa


Potentiaalipolku

Potentiaalipolku.fi-sovellus sopii erityisesti yläkoulujen ja toisen asteen (ammatilliset oppilaitokset ja lukiot) opiskelijoiden uraohjauksen työvälineeksi. Sovelluksen tavoitteena on kannustaa opiskelijaa pohtimaan omaa tulevaisuutta, omiin uravalintoihin vaikuttavia tekijöitä ja rohkaista opiskelijaa tekemään itselle sopivia valintoja. 

Sovellus on suunniteltu käytettäväksi mobiililaitteella, mutta ei vaadi erillistä asennusta. 

Olemme luoneet opettajille ja ohjaajille suunnatut ohjeet sovellukseen käyttöön. Siirry ohjeisiin täältä: Opas ohjaustyötä tekeville

Siirry sovellukseen täältä: https://www.potentiaalipolku.fi 


Osallistava työpajamalli toiselle asteelle

Tässä aineistossa on ohjeet osallistavaan työpajamalliin. Työpaja auttaa havaitsemaan ja käsittelemään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä oppilaitoksessa. Työpajaa voi hyödyntää oppilaitoksen toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien (tayv) laatimiseen ja/tai päivittämiseen. Työpajan voi toteuttaa henkilöstön, tasa-arvotyöryhmän ja opiskelijoiden kanssa. 

Materiaali pohjautuu Laura Halosen ja Tiina Rusasen (2021) kirjoitukseen Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien kehittäminen edellyttää opiskelijoiden aktiivista osallisuutta ja kokonaisvaltaista tilannekartoitusta 

​Tutustu työpajamalliin täältä: Osallistava työpajamalli


Materiaalipaketti koulutusvalintojen käsittelyyn

Tässä aineistossa on oppituntimateriaalia opotunnille. Tunnin tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan mielikuviaan/käsityksiään eri ammateista ja niissä tarvittavista osaamisista sekä omiin valintoihin vaikuttavista asioista. Tehtävissä puretaan ajatusta osaamisten ja työtehtävien kytkeytymisestä sukupuoleen tai yksilön ominaisuuksiin.

Tutustu materiaaliin täältä: Materiaalipaketti koulutusvalintojen käsittelyyn


Tietoa segregaatiosta oppitunnille

Tässä aineistossa on oppituntimateriaalia segregaation käsittelyyn. Tunnin tavoitteena on lisätä oppilaiden tietämystä koulutuksen ja työelämän sukupuolen mukaisesta segregaatiosta. Oppilaat pohtivat segregaation syitä ja seurauksia sekä omia tulevaisuuden valintojaan.​

Tutustu oppituntimateriaaliin täältä: Tietoa segregaatiosta oppitunnille


Myytit myttyyn! Uskomuksia ja oletuksia koulutus- ja uravalinnoista -videot

Potentiaali-hankkeen tuottamissa Myytit myttyyn-videoissa tarkastellaan sukupuoliin, ammatinvalintaan ja osaamisiin liittyviä käsityksiä ja uskomuksia. Videoita voi hyödyntää opetuksessa ja ohjauksessa. Videoiden käyttöön on kehitetty keskustelukysymyksiä käsiteltäväksi opiskelijoiden ja ohjattavien kanssa. 

Tutustu keskustelukysymyksiin täältä: Keskustelukysymykset Myytit myttyyn – videoiden käyttöön opetuksessa ja ohjauksessa

Myytit myttyyn-videoiden ympärille on myös luotu materiaalipaketti opotunnille.

Tutustu materialipakettiin täältä: Oppimateriaalia opotunnille

Riko kaava -video

Videossa tarkstellaan sitä, miten biologiaan liittyvät uskomukset vaikuttavat käsityksiimme ammateista ja töistä.

Näe pintaa syvemmälle -video

Videossa tarkastellaan ammattialoihin, niissä tarvittavaan osaamiseen ja niiden työntekijöihin liittyviä mielikuvia ja myyttejä. 

Isona sinusta tulee sinä! -video

Videossa pohditaan mikä kaikki vaikuttaa koulutusvalinnan tekemiseen ja kouluttautumiseen.


Teflon-testi

Tässä aineistossa on ohjeet Teflon-testiin. Teflon-testi tekee näkyväksi yksilöiden välistä moninaisuutta ja eroja. Testi on tarkoitettu ensisijaisesti toteutettavaksi opettajien ja ohjaajien kesken. Testin avulla opettajat ja ohjaajat pääsevät pohtimaan omaa asemaansa sekä sen vaikutusta ohjaukseen ja opetukseen. Testi toimii keskustelun aloittajana aiheista tasa-arvo, normit ja etuoikeudet. Testiä voi käyttää keskustelunavaajana samoista teemoista myös opiskelijoiden ja ohjattavien kanssa. ​

Tutustu testiin täältä: Ohjeet Teflon-testiin


Ohjeet turvallisemman tilan periaatteiden luomiseen

Tässä materiaalissa on ohjeet turvallisemman tilan periaatteiden kehittämiseen yhdessä oppilasryhmän kanssa. Turvallisemman tilan periaatteet voidaan luoda myös työyhteisön kesken. ​

Tutustu ohjeisiin täältä: Ohjeet turvallisemman tilan periaatteiden luomiseen

Voit hyödyntää turvallisemman tilan periaatteiden luomisessa Turvallinen tila -korttipakkaa. Korttien avulla voidaan pohtia, mitkä asiat ovat tärkeitä, jotta yksilöt voivat kokea olonsa turvalliseksi erilaisissa tilanteissa. Kortit soveltuvat yksilö- ja ryhmänohjaukseen niin nuorten kuin aikuisten kanssa. Kortit on suunniteltu ja toteutettu Oulun ammattikorkeakoulussa, joka kuuluu Potentiaali-hankkeen ohjausryhmään.

Kortit on suunniteltu tulostettavaksi. Suosittelemme tulostamaan materiaalin kaksipuolisena.

Tutustu korttipakkaan ja sen ohjeisiin täältä: Turvallinen tila -korttipakka


Sukupuolitietoinen kielenkäyttö

Opettajan/ohjaajan opas sukupuolitietoiseen kielenkäyttöön.

Tutustu oppaaseen täältä: Sukupuolitietoinen kielenkäyttö.


Käsitteet tutuksi

Aineistossa on ohjeet ohjeet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskäsitteiden käsittelyyn työyhteisön kesken. Tuokion tavoitteena on lisätä osallistujien tietoja tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja segregaatioon liittyvistä käsitteistä.

Tutustu materiaaliin täältä: Käsitteet tutuksi


Sanasto

Yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää aiheeseen liittyviin käsitteisiin paneutumista, jotta ilmiöitä voidaan nimetä ja asioista pystytään keskustelemaan. Tutustu Potentiaali-hankkeen sanastoon syrjinnän, sukupuolen, antirasismin ja maahanmuuttoon liittyvistä käsitteistä. Opettajat ja ohjaavat voivat käyttää sanastoa oman tietonsa kartuttamiseen sekä tukena opetuksessa ja ohjauksessa.  

Siirry sanastoon täältä: Sanasto syrjintään, sukupuoleen, antirasismiin ja maahanmuuttoon liittyvistä käsitteistä  


Videosuositukset

Listaus videoista, joissa käsitellään koulutus- ja ammatinvalintoja, sukupuolen mukaista segregaatiota, stereotypioita, sukupuolta, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja normeja. Videoissa esitellään lisäksi erilaisia ammatteja ja urapolkuja.

Videoita voi hyödyntää esimerkiksi keskustelun virittäjänä oppitunneilla ja ohjauksessa.

Soittolistoja on koottu eri teemojen (koulutus ja työelämä, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä kulttuuritietoisuus ja antirasismi) ympärille.

Potentiaali-hankkeen suositukset: Koulutus ja työelämä
Potentiaali-hankkeen suositukset: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Potentiaali-hankkeen suositukset: Kulttuuritietoisuus ja antirasismi

Kalle-koutsi pulassa -materiaalipaketti

Kalle-koutsi materiaalipaketin tehtävät ovat osa CONNEXT for inclusion -hankkeen Hyvinvointi ja elämänhallinta -tehtäväkokonaisuutta. Niiden tavoitteena on esitellä ammattilaisille eri hankkeiden tuottamia, tasa-arvoa ja sukupuolisensitiivisyyttä käsitteleviä materiaaleja. Kokonaisuus on suunniteltu PeliKlaani-hankkeen loppuseminaaria varten Metropolia Ammattikorkeakoulun, XAMK:n ja Turun tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteistyönä, ja se toimii parhaiten pienryhmässä.

Potentiaali-hanke on yksi materiaalipaketin osatoteuttajista.

Tutustu materiaalipakettiin täältä: Kalle-koutsi pulassa