Tulossa:
Lahtinen, Jenni & Miettinen, Sari (2022, toim.) ”Potentiaali-hankeen loppujulkaisu”. Tutu eJulkaisuja 8/2022. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
ISBN 978-952-249-570-9  (painettu)
ISBN 978-952-249-579-2  (pdf)
ISSN 1797-1322

Paaso, Laura (2022) Artikkeli: Opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushaasteista opintojen aikana (työnimi) Valmistuu alkusyksystä 2022.


Julkaistu:

Jänkälä, Jukka-Pekka (2021) Potentiaali-hankkeen kyselyn tiedonkeruu ja aineisto. Potentiaali-hankkeen blogi 25.8.2020.

Jänkälä, Jukka-pekka (2020) Osataanko sukupuolesta ja muista eroista keskustella oppilaitoksissa? Kevään kyselyn tuloksia. Potentiaali-hankkeen blogi 25.8.2020.

Jänkälä, Jukka-Pekka (2021) Opinto-ohjaajat kohtalaisen hyviä yhdenvertaisuuden käsittelijöitä, mutta oppilaitosten käytännöissä petraamista. Potentiaali-hanke blogi, 14.9.2021.

Jänkälä, Jukka-Pekka (2021) Potentiaali-hanke kehittää yhdenvertaisuutta ja itsetuntemusta tukevia ohjausmenetelmiä. Opinto-ohjaaja-lehti 3/2021, 24-27.

Jänkälä, Jukka-Pekka (2021) Hyvä suunnittelu edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Potentiaali-hanke blogi, 22.4.2021.

Jänkälä, Jukka-Pekka (2020): Osataanko sukupuolesta ja muista eroista keskustella oppilaitoksissa? Kevään kyselyn tuloksia. Potentiaali-hanke blogi, 25.8.2020.

Kankkunen, Maria (2021) Maailma muuttuu, kun aktiivisesti muutamme sitä kielen ja kuvastonkin avulla. TAT blogi, 29.3.2021.

Kemppainen, Kristiina (2020) Mitä sukupuoli- ja kulttuuritietoisuus tarkoittaa Potentiaali-hankkeessa? Potentiaali-hanke blogi, 1.6.2020.

Lahtinen, Jenni (2021) Sukupuolittuneet ammatit ja urapolut: biologiaa vai opittua? Potentiaali-hanke blogi, 22.1.2021.

Lahtinen, Jenni (2020) ”Et sitten istuttiin Teamsissa suunnilleen koko päivä.” Ammattilaisten kokemuksia etäohjauksesta ja -opetuksesta koronan aikaan. Potentiaali-hanke blogi, 27.11.2020.

Lahtinen, Jenni (2020) Miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään ohjauksessa ja opetuksessa? Ammattilaiset kertovat. Potentiaali-hanke blogi, 29.10.2020.

Lahtinen, Jenni (2020) Koulu ei ole vapaa sukupuoliroolistereotypioista, mutta vuorovaikutustilanteet mahdollistavat myös stereotypioiden purkamista. Potentiaali-hanke blogi, 28.5.2020.

Lahtinen, Jenni (2020) Urapolkujen sukupuolittumista on purettu lukuisissa kehittämishankkeissa – lähes tuloksetta. Voisiko hankkeiden systemaattisempi arviointi lisätä toimien vaikuttavuutta? Potentiaali-hanke blogi, 8.4.2020.

Lahtinen, Jenni (2020) Aikaisemmat kehittämishankkeet – näin hankekartoitus tehtiin. Potentiaali-hanke blogi, 13.3.2020.

Lahtinen, Jenni (2020) Stereotypioita purkava ohjaus vaatii ymmärrystä siitä, miten nuoret tekevät koulutusvalintojaan. Potentiaali-hanke blogi, 13.3.2020.

Lahtinen, Jenni (2020) Sukupuoleen ja kulttuuritaustaan liitettyjen ennakkokäsitysten kriittinen tarkastelu jakaa aiempia kehittämishankkeita. Potentiaali-hanke blogi, 13.3.2020.

Lahtinen, Jenni (2020) Ohjauksen tulee purkaa koulutusvalintoihin vaikuttavia stereotypioita. Potentiaali-hanke blogi, 13.3.2020.

Landén, Anne-Mari (2021) Opiskelijoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Gradian blogi, 11.5.2021.

Michelsson, Riikka (2022) Dialogiosaamisella edistetään yhdenvertaista kohtaamista – kokemuksia verkkokurssilta. Teoksessa Hyyryläinen, Ari, Laakkonen, Ilona, Leppäkorpi, Anna, Torvinen, Hannele, Viitasaari, Mikael (toim.) Ammatillinen opettajankoulutus. Luovuutta. Tulevaisuutta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu julkaisuja -sarja. Jyväskylä.

Michelsson, Riikka (2021) Miten dialogitaidot tukevat yhdenvertaisuutta opetuksessa ja ohjauksessa? Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo, JAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun verkkolehti. Julkaistu 25.2.2021.

Molander, Lotta (2021) Korkeakoulujen markkinointikuvat luovat nuorille mielikuvia tulevaisuuden tekijöistä – keille samaistumispintoja tarjotaan? Potentiaali-hanke blogi, 26.2.2021.

Miettinen, Sari (2019) Alkukartoituksen havaintoja ja tärkeitä kysymyksiä. Potentiaali-hanke blogi, 8.11.2019.

Okkolin, Mari-Anne, Miettinen Sari & Laakso, Minna (2022) Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma – mystinen asiakirja vai yhdessä hiottu toimintatapa? Teoksessa Elonheimo, Aino-Maija; Miettinen, Sari; Ojala, Hanna; Saresma, Tuija (2022, toim.) Intersektionaalinen feministinen pedagogiikka. Vastapaino, Tampere.

Pitkänen, Johanna, Juutinen, Sanna. & Minkkinen, Sisko (2020) Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ohjausalan opetussuunnitelmissaElinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo, JAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun verkkolehti. Julkaistu 20.4.2020.

Pitkänen, Johanna (2021) Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamiseen otetta Potentiaali-hankkeessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK. Julkaistu 14.9.2021.

Pitkänen, Johanna (2021) Potentiaali-hanke tukemassa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskehittämistyötä. JAMK Blogs, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Julkaistu 21.6.2021.

Potentiaali-hanke (2020) Sanastoa. Potentiaali-hanke blogi, 1.6.2020.

Souto, Anne-Mari & Lahtinen, Jenni (2021) Uusintaako yhteishaku työmarkkinoiden segregaatiota? Potentiaali-hanke blogi, 2.2.2021.

Raudasoja, Anu (2021, toim.) Ammatilliset opettajat kestävän tulevaisuuden rakentajina. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-834-3

Raudasoja, Anu & Kerkola, Maija (2021) Ammatillisten oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutuminen käytännössäHAMK Unlimited Journal 28.1.2021.

Rusanen, Tiina & Halonen, Laura (2021).Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien kehittäminen edellyttää opiskelijoiden aktiivista osallisuutta ja kokonaisvaltaista tilannekartoitusta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 32. Hakupäivä 17.3.2021. 

Videot ja podcastit:

Myytit myttyyn! Uskomuksia ja oletuksia koulutus- ja uravalinnoista: Riko kaava

Myytit myttyyn! Uskomuksia ja oletuksia koulutus- ja uravalinnoista: Näe pintaa syvemmälle

Myytit myttyyn! Uskomuksia ja oletuksia koulutus- ja uravalinnoista: Isona sinusta tulee sinä

ProLearn Podcast: Sukupuolistereotypioiden vaikutukset opinto- ja urapolkuihin

Showreel: Tämä on Potentiaali-hankkeen tarina

Muut hankkeen teemaan liittyvät julkaisut:

Lahtinen, Jenni & Aapola-Kari, Sinikka (2020): Tasa-arvon mallimaan sitkeä sukupuolierottelu. Sosiologinen media Ilmiö. Julkaistu 19.3.2020.

Mediassa:

Aamuset, 2.9.2020: Uskonnosta, etnisyydestä ja vammaisuudesta keskusteleminen vaikeinta opettajille ja ohjaajille.

Helsingin Sanomat, 27.11.2021: Sukupuoli­stereotypiat näkyvät edelleen kouluissa – Nella Salmiselle ei edes esitelty urheilu­lukiota vaihtoehtona.

Helsingin Sanomat, 15.3.2021: Suomen ammatilliset oppilaitokset ovat käytännössä tyttö- ja poikakouluja – Kysyimme asiantuntijoilta, onko se ongelma ja mitä pitäisi tehdä

Yle, 23.2.2021: Vuorovaikutustaitoja, oppimaan oppimista ja tekoälyn ymmärrystä – Listasimme taitoja ja näkemyksiä, joiden avulla tulevaisuudessa voi saada työpaikan

Ylen aamu 23.3.2021: Yhteishaku alkaa – mille alalle kannattaa suuntautua?

Yle, 1.8.2020: Tutkijat pitävät korkeakouluhaun uudistusta eriarvoistavana – todistusvalinta voi suosia kaupunkilaisten ja koulutettujen perheiden tyttöjä

HAMKin Uutiskirje 06/2022: Tule siksi mikä olet – eroon sukupuolittuneista ammateista

Hämeen Sanomat 30.6.2022: Suomalainen koulutus jakautuu vahvasti sukupuolen mukaan – Hamk osallistui hankkeeseen, jonka tarkoitus on ohjata nuoria haluamilleen aloille.